Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

CITY LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(zgodny z wymogami prawa z dnia 25 grudnia 2014 wraz z późniejszymi zmianami)

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego City Lion sp. z o.o. oraz tryb i zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez sklep z konsumentami oraz przedsiębiorcami. 

Dane przedsiębiorcy

 1. Właścicielem Sklepu jest przedsiębiorstwo CITY LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 5223182762 REGON: 385966595 Adres: Ul. Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.City Lion.pl
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 4. Właściciel CITY LION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ <ahref>.

Definicje:

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o pojęciach wskazanych poniżej, mają one definicję jak wskazano w niniejszym punkcie:

 • Regulamin – Regulamin sklepu internetowego City Lion sp. z o.o. – www.CityLion.pl;
 • Sklep – sklep internetowy City Lion sp. z o.o. – www.CityLion.pl;
 • Produkty – wszelkie towary oferowane do sprzedaży przez Sklep;
 • Sprzedawca – spółka City Lion sp. z o.o., dane przedsiębiorcy wskazane wyżej;
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktów;
 • Klient – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, zarówno Konsument jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców;
 • Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dokonywane za pomocą zatwierdzenia i wyrażenia chęci płatności;

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email

1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem Polityka „Cookies” <ahref>  stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie

Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.  Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

3. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

3. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

4. wybór formy dostawy i płatności

5. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

6. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

7. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

8. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie  e-mailem  lub telefonicznie

9. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

10. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informacja o prawie do rękojmi
 • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

IV. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

1.1. Przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe : 43 1140 2004 0000 3002 8015 5377 – mBank

1.2. Systemem płatności PayPal, Tpay, Stripe (Płatności kartą, typy kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz ePrzelewów), Coingate (kryptowaluty).

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie sklepu City Lion.pl podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa

Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy :

 • Przesyłka kurierska – firma DPD
 • Przesyłka kurierska – firma DHL

1. Termin dostawy to maksymalnie 14 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie paczki, przypadkową utratę bądź uszkodzenie towaru, jeżeli nie ponosi winy, tj. prawidłowo zabezpieczył i nadał przesyłkę dostawcy. Odpowiedzialność za prawidłową dostawę ponosi przewoźnik. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za dostawę towaru, jeśli Klient wybrał inną, niż proponowaną przez Sklep formę dostawy.

4. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

5. Towary dostarczane są na terenie Polski lub UE (jedynie drogą lądową).

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego i stanowi fragment regulaminu sklepu City Lion.pl.

Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Wystarczy wysłać ustne lub pisemne oświadczenie zawierające informacje o zamówieniu przed upływem 14 dni od dnia otrzymania zamówienia, na jeden z podanych poniżej środków komunikacji:

– telefonicznie +48 798 010 855

– na adres email: [email protected]

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

2. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z  uprawnienia ponosi Sklep, chyba, że Konsument wybierze inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostawy, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.

3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu oraz równowartości kosztu najtańszej przesyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego produktu. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, a w przypadku braku wskazania, w sposób, w który dokonywana była płatność.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy towar nosi widoczne ślady użytkowania lub jest niesprawny w wyniku nienależytego użytkowania przez kupującego.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

– telefonicznie +48 798 010 855

lub

– na adres email: [email protected]

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub pisemnie na podany adres do korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Rękojmia i tryb postepowania reklamacyjnego

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmia). Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi umowy sprzedaży.

3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana w drodze jednostronnego oświadczenia Klienta w sposób umożliwiający Sprzedawcy zapoznanie się z jego treścią m.in.

– telefonicznie 798 010 855

lub

– na adres email: [email protected]

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5. Produkt reklamowany należy odesłać na dane adresowe City Lion sp. z o.o. znajdujące się na początku Regulaminu. 

6. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta 

7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

9. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-maili lub pisemnie na podany adres do korespondencji.

10. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

X.  Ochrona danych osobowych

1. Sklep dokonuje przetwarzania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania warunków zawartej z Klientem umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. 

2. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktowania się z Klientem w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem.

4. Sklep chroni otrzymane dane osobowe i przetwarza je bez udostępniania nieupoważnionym podmiotom trzecim.

5. Szczegółowy zakres ochrony danych wskazany jest w Polityce Prywatności. (link)

XI. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem  REGULAMIN

1.2. Niniejszy Regulamin zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, Ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, 

1.3. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

1.4. Logo Sklepu, a także jego witryna internetowa i wszelkie stworzone przez Sklep wzory stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega z tego tytułu ochronie prawnej. 

1.5. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

1.6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

1.7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

1.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2022r.

Powrót na górę strony

© City Lion - Baterie do hulajnóg i rowerów elektrycznych

[]